Vegetationsrutorna på Enaforsholm – KSLA Nytt & Noterat nr 2-2018

Vegationsrutorna på Enaforsholm lades ut 1974. Under perioden 2012–2017 inventerades samtliga rutor på nytt vad gäller fanerogamer och kärlkryptogamer. 2017 detaljinventerades samtliga över 1,5 m höga träd och buskar. Dessa vegetationsprofiler är troligen unika för den svenska fjällvärlden.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

I diskussioner om klimatförändringar är det viktigt att kunna gå tillbaka i tiden och följa vad som skett i landskapet. Tyvärr finns endast få väl dokumenterade områden och nästan inga i fjällen. På Enaforsholm finns emellertid dokumentation av vegetationen från nästan 50 år tillbaka. I början av 1970 talet lade man ut och inventerade tjugofem ytor som markerades på en karta. Deras exakta läge i terrängen föll dock i glömska tills några KSLA-ledamöter bestämde sig för att återfinna dem. Ytorna har nu återinventerats, markerats och positionsbestämts och kan utgöra underlag för långtidsuppföljning av vegetation och vegetations­förändringar i fjäll och fjällnära terräng.