Skalans betydelse – KSLA Nytt & Noterat nr 3-2018

Skalans betydelse – morgondagens jordbrukslandskap i historiens ljus. Skalan är relativ och man kan bli för stor. Men hur påverkas den biologiska mångfalden av fältstorleken?


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammankomsten 11 oktober 2018, anordnad av Allmänna avdelningen, gav en livlig diskussion om fält- och gårdsstorlekens betydelse för avkastning och lönsamhet. Det historiska perspektivet gick från medeltidens små skiften till våra dagar med exempel från småbruk på några tiotals hektar till lantbruksföretag i Ryssland och Ukraina, stora som hela Skåne.

Ur överläggningen:

  • Framtidens jordbruk i historiskt ljus
  • Åkerstorlek och artmångfald – synergier och konflikter i jordbrukslandskap
  • Lärdomar från storskaligt bolagsjordbruk i Ryssland
  • Har det småskaliga jordbruket en roll i framtidens Sverige?