Skogsskadegörarnas konsekvenser – KSLA Nytt & Noterat nr 2-2020

Vid en workshop på KSLA 5 mars 2020 samlades intressenter för hela skogssektorn och diskuterade konsekvenser av skogsskadegörare. En av slutsatserna var att det finns stora osäkerheter i bedömningarna.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Workshopen indikerade att i fråga om möjligheten att bedöma skadegörarna ur olika aspekter så är osäkerheten minst rörande ekonomiska konsekvenser, något större för ekologiska konsekvenser och allra störst osäkerhet gäller sociala konsekvenser.

Anledningen är sannolikt att det finns väldigt få stu­dier inom det sociala fältet. Hur man ska väga in annat än ekonomiska värden, som ekologiska (till exempel biologisk mångfald) och sociala värden, lyftes som en nyckel för att komma vidare.