Synpunkter på PM om strategisk plan för införande av gemensam jordbrukspolitik i Sverige

KSLA har lämnat synpunkter på Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige (N2020/01752/JL).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA har tagit del av promemorian, som ju är ett material relativt tidigt i beslutsprocessen. Vi ser fram emot att kunna bidra fortsättningsvis, inte minst i det sakråd som planeras till hösten 2021. Vi har följande synpunkter på den remitterade promemorian.

Sammanfattning

Mot bakgrund av KSLA:s uppgift att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet främja jordbruk och skogsbruk, och med utgångspunkt i livsmedelsstrategin, prioriterar KSLA de allmänna CAP-målen på följande sätt: 1) Främja en smart, motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor som säkerställer livsmedelstryggheten (dvs säkerställer livsmedelsförsörjningen),
2) Stärka miljövård och klimatåtgärder och bidra till unionens miljö- och klimatrelaterade mål, och 3) Förbättra den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden.

Vi föreslår att delar av landsbygdsatsningarna tas ur landsbygdsprogrammet och finansieras med nationella medel. Detta kan förenkla regelverk för dessa satsningar, men kräver samordning mellan insatser. Rollfördelningen mellan myndigheter och olika pengaflöden bör som helhet uppmärksammas och tydliggöras. Vidare bör de målkonflikter som finns i den strategiska planen lyftas och diskuteras så att prioriteringar och åtgärder kan adressera dem tydligare.

KSLA välkomnar att kommissionen önskar en mer resultatorienterad politik, fokuserad på måluppfyllelse. Detta öppnar för ett förenklat program med större nationellt handlingsutrymme och möjligheter till att minska den administrativa bördan i hela systemet och säkerställa snabba stödutbetalningar. Vi ger därvid-lag ett antal synpunkter som bör beaktas i utformningen av programmet.

Hela yttrandet finns i bifogad pdf.