KSLA:s svar på EU-konsultation om revidering av Förnybartdirektivet

KSLA har svarat på en EU-konsultation om en eventuell revidering av Förnybartdirektivet (Directive 2018/2001/EU on the promotion of the use of energy from renewable sources).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Förnybartdirektivet (RED: Renewable Energy Directive) antogs första gången 2009, försågs med tillägg 2015 (ILUC-direktivet) och man antog reviderad version 2018 (RED II recast, dir. EU 2018/2001). Det reviderade förnybartdirektivet från 2018 utgick från det klimatmål som EU-rådet fastställt 2014, innan man antog Parisavtalet. Nu är utgångspunkterna dels Parisavtalet, dels EU-kommissionens Gröna giv från december 2019, dels det nya klimatmålet på 55 procents reduktion till 2030 jämfört med 1990.

KSLA anser att det är för tidigt att revidera direktivet som antogs 2018. Processen med att utveckla och komma överens om detta direktiv var lång och grundlig. Många intressenter är nu inblandade i genomförandet av direktivet. Att starta en revisionsprocess nu kommer att skapa osäkerhet och sakta ner de så brådskande investeringarna i en betydande ökning av energi från förnybara källor. Kommissionen bör vänta ett par år med detta arbete, tills det är möjligt att korrekt utvärdera genomförandet av detta direktiv.

Frågeformuläret med KSLA:s svar bifogas.