KSLA:s svar på samråd om EU:s New Soil Strategy

KSLA har gett synpunkter på EU-initiativet Healthy Soils – new EU Soil Strategy.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Som en del av EU:s nya biodiversitetsstrategi och the European Green Deal ser EU nu över sitt strategiska arbete med de europeiska odlingsjordarna. Initiativet heter Healthy Soils – new EU soil strategy. KSLA har bidragit med synpunkter på vilka hot som finns mot odlingsjordarna i Sverige och vilka åtgärder som är viktigast för att komma till rätta med problemen. I sitt svar betonar KSLA att de viktigaste uppgifterna för våra odlingsjordar är att leverera mat, och att jordarnas bördighet, mullhalt samt vatten- och näringshållande förmåga måste vårdas. Till de största hoten mot svenska odlingsjordar hör byggnation, markpackning, erosion och föroreningar från bland annat industrier.