Yttrande över Skogsstyrelsens definition Hyggesfritt skogsbruk

KSLA har fått möjlighet att yttra sig över Skogsstyrelsens rapport Hyggesfritt skogsbruk.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA har fått möjlighet att yttra sig över Skogsstyrelsen rapport Hyggesfritt skogsbruk (dnr 2020/3733) där myndighetens arbete med att definiera hyggesfritt skogsbruk beskrivs.

KSLA ser positivt på att Skogsstyrelsen utrett begreppet ”Hyggesfritt skogsbruk”. Akademien avstår emellertid från att lämna synpunkter på Skogsstyrelsens definition av begreppet.