KSLA:s yttrande om Förslag till förordning rörande Hållbar användning av växtskyddsmedel

KSLA har den 4 november 2022 yttrat sig över EU-kommissionens förslag till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel (Miljödepartementets betänkande M2022_01516).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammandrag:

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien välkomnar kommissionens ambitiösa arbete på EU-nivå att verka för en hållbar användning av växtskyddsmedel och uppföljningen av de brister som finns i genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av direktivet. Däremot anser KSLA att det är mycket olämpligt att det blir en förordning och ser hellre en skärpning av direktivet, särskilt i fråga om efterlevnad.

KSLA vill tydligt framhålla att Sverige med framgång har arbetat med den aktuella frågan under närmare 30 års tid och på frivillig basis kraftigt har minskat både användningen av kemiska växtskyddsmedel och riskerna kopplade till hanteringen kring dessa.

Hantering och kontroll av kemikalier är ett komplext ämne som rymmer flera målkonflikter. KSLA ifrågasätter starkt att detta förslag till förordning läggs fram innan mer genomgående nationella analyser om dess konsekvenser är gjorda. KSLA efterlyser därför en djupare analys av hur de gröna näringarna påverkas av förslaget till förordning och vill påtala behovet av en kompletterande konsekvensutredning av förslaget på nationell nivå.

KSLA vill betona vikten av att de mål som föreslås bör vara vetenskapligt baserade, mätbara och praktiskt uppnåeliga. En hållbar användning av bekämpningsmedel måste ta hänsyn till ett medlemslands försörjningsberedskap.

Ett europeiskt samarbete är helt avgörande för att nå framgång.

KSLA välkomnar en ökad satsning på kunskap och kompetens. Det krävs fortsatt mycket stora insatser för att ta fram bra, effektiva, praktiskt genomförbara och konkurrenskraftiga alternativa metoder till kemiska växtskyddsmedel. Detta saknas för idag för många skadegörare. Men inom teknikområdet har lovande framsteg gjorts, speciellt för reducera mängden ogräsmedel.

Läs hela yttrandet i bifogad pdf.