KSLA:s svar på Gapanalys av ERA Policy Agenda 2025–2027

KSLA har den 16 juni 2023 svarat på den Gapanalys av ERA Policy Agenda som skickats ut av Vinnova och Vetenskapsrådet. Analysen utgör ett underlag inför julimötet med ERA Forum. Det europeiska forskningsområdet, European Research Area (ERA), är ett politikområde för forskning och innovation inom EU.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Syftet med det europeiska forskningsområdet är att skapa en inre marknad för forskning, innovation och teknik i EU genom att stimulera EU:s forskning och innovation, främja fri rörlighet för forskare och kunskap och anpassa de nationella strategierna och programmen för forskning.

En pakt för forskning och innovation styr sedan 2021 den övergripande inriktningen för ERA och den implementeras genom treåriga handlingsplaner, s.k. politiska agendor (policy agenda).

I november 2021 antog Europeiska unionens råd en pakt för forskning och innovation för att långsiktigt inrikta arbetet med det europeiska forskningsområdet (ERA).

Sedan 2022 har arbetet pågått med att implementera den politiska agendan för det europeiska forskningsområdet, ERA för åren 2022–2024. Nu inleds arbetet med att utforma den politiska agendan för åren 2025–2027.

Analysen utgör ett underlag inför julimötet med ERA Forum. Analysen utgörs av ett ifyllnadsdokument. Se bifogad fil.