Kompetensförsörjning – en förutsättning för att utveckla svensk livsmedelsproduktion

Slutrapport från KSLA:s kommitté för kompetensförsörjning inom livsmedelssystem.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Under 2017 fastställde den svenska riksdagen i bred enighet en Livsmedelsstrategi för Sverige (RK, 2017). Den inhemska produktionen ska öka i takt med förändrad efterfrågan i Sverige och globalt dock utan att hållbarhetsmål för social utveckling, miljö och klimat äventyras.

Regeringen, som har ansvar för genomförandet av livsmedelsstrategin, har genom olika handlingsplaner initierat och genomfört insatser för att uppfylla målen i strategin. KSLA har följt arbetet med Livsmedelsstrategin från förarbete till beslut och genomförande och konstaterar att kompetensförsörjning för företagen på olika nivåer är ett problem. Många företag har svårt att hitta den kompetens de behöver för att utveckla sina företag.

KSLA arbetar ofta i kommittéer för att få aktuella frågor belysta och tillsatte därför 2020 ”Kommittén för kompetensförsörjning inom livsmedelssystem”. Kommittén har arbetat med frågor kring utbildning och sysselsättning i företag i livsmedelssektorn och identifierar en del problemområden och ger också en del förslag till hur man kan arbeta vidare med frågorna.

Ett sammanfattande förslag från kommittén har tre teman, attraktivitet, utbildning och vidareutbildning.

Denna rapport publiceras endast i digital form.