KSLA kommenterar EU-kommissionens förslag till förordning om en övervakningsram för resilienta europeiska skogar

KSLA:s kommentarer till EU-kommissionens förslag till förordning om en övervakningsram för resilienta europeiska skogar COM (2023) 728. Nedan finns kommentarerna förkortade. Hela svaret finns i bifogad pdf.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information

KSLA:s kommentarer:

  • KSLA har tidigare deltagit i kommissionens samråd under utarbetandet av detta lagförslag.
  • Det är oklart vilka data som behövs och hur de ska användas. Därför krävs en bättre analys.
  • Kostnaderna för att ta fram data enligt förslaget skulle bli mycket stora för Sverige.
  • Den storskaliga naturvårdskartläggningen skulle bli extremt kostnadsdrivande och dessutom riskera att skada möjligheterna till ett förtroendefullt samarbete mellan olika intressenter.
  • Förslaget karaktäriseras av en övertro på optiska satellitdata via EU:s Copernicus program. Detta system finns redan men har begränsad användning eftersom flera av medlemsländerna har bättre data själva.
  • Juridiska problem kan uppstå genom att fältdata som tagits fram för statistikproduktion ska redovisas tillsammans med koordinater för provytan.
  • Vi ser positivt på en fortsatt harmonisering av riksskogstaxeringarnas dataleveranser. Lagförslaget ger dock ingen vägledning om hur detta ska gå till. Detta behöver klargöras innan beslut fattas.
  • Förslaget innehåller en ”opt out” klausul. Den gäller dock bara en mindre del av förslaget.
  • Vi har tidigare kritiserat krav på långsiktiga planer för medlemsländernas skogsresurser. De föreslås nu bli frivilliga men vi undrar om de överhuvudtaget behöver finnas med i lagtexten.
  • Allmänt sett uppfattar vi förslaget som alltför mycket ”top down” vilket är negativt för möjligheterna att förankra lagstiftningen och genomföra den i positiv anda och konstruktiv samverkan.

Vi vill också resa frågan om inte ett direktiv vore lämpligare än en förordning.

Egentligen vore det bästa om hela förslaget återremitterades till kommissionen för att få ett beskuret förslag som fokuserar på harmonisering av riksskogstaxeringsdata och där övriga delar av förslaget får anstå eller omarbetas till guidelines.

Se hela svaret i bifogad pdf.