KSLA har yttrat sig om betänkandet ”Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport”

EU-kommissionens betänkande ”Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport” har remitterats av Jordbruksverket, dnr 6.2.16-21307/2023. KSLA har lämnat synpunkter på det remitterade betänkandet.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

KSLA vill framhålla allvaret i de brister i djurskyddet som redovisas av Kommissionen i det förklarande memorandum som inleder förslaget till ny förordning och som framgår av separata rapporter från Europeiska Myndigheten för Livsmedelssäkerhet (EFSA), Europeiska Revisionsrätten (ECA) och flera icke-statliga organisationer. Det handlar dels om reglernas utformning men inte minst om hur bristfälligt och olika de tillämpas och kontrolleras inom EU.

Eftersom transporterna av levande djur mellan medlemsstaterna och från medlemsstater till tredjeland har sådan enorm omfattning (Sverige utgör här ett undantag) är det ytterst angeläget och bra att Kommissionen nu presenterar en ny djurtransportförordning. Enligt uppgift från den Europeiska revisionsrätten (ECA) som hämtat sina siffror från EU:s registreringssystem TRACES, transporteras årligen ca 40 miljoner nöt, grisar och får mellan medlemsstaterna samt ytterligare ca 4 miljoner individer av dessa djurslag från EU till tredjeland. Dessutom transporteras drygt 1,3 miljarder fjäderfä årligen inom och ut ur EU. En stor del av dessa transporter är mycket långa, tidsödande och sker vid höga temperaturer vilket visat sig ha stor negativ påverkan på djurens välbefinnande. De utgör därmed ett allvarligt djurskyddsproblem.

Transporter av levande djur mellan anläggningar och mellan länder innebär också en onödig risk för oönskad spridning av djursjukdomar. Risken för djurskyddsproblem och smittspridning är betydligt mindre om genetiskt material förflyttas i form av ägg, embryon, spermier och fertiliserade hönsägg. Sådana förflyttningar ger rimligen mindre miljöpåverkan än förflyttning av grupper av levande djur på vägar, järnväg eller över vatten. KSLA anser därför att regelverket kring djurtransporter bör vara restriktivt och bidra till att marknaden väljer att transportera genetiskt material i stället för levande djur.

Hela remissvaret finns i bifogad pdf.

Länk till pressmeddelandet (publicerat 2024-02-27)