Vårexkursion till Barksätters Gård – Aktuellt från KSLA nr 4-2024

Årets vårexkursion gick till akademiens donationsgård Barksätter i härligt försommarväder. Barksätters egendom, en vacker herrgårdsmiljö idylliskt belägen intill sjön Bjälken i Sörmland, donerades till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) av Mary Francke-Gustafson 1983.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Gården omfattar 640 hektar, varav 524 hektar är skogsmark och cirka 100 hektar åker. Till fastigheten hör ett byggnadsbestånd av sörmländsk karaktär med mangård och ekonomibyggnader omgivna av åker- och betesmarker och några före detta torp. För att gården skulle kunna bevaras som ett sammanhållet sörmländskt lantbruk valde Mary Francke-Gustafson att donera den till akademien. Hennes önskan var att gården skulle vara tillgänglig för forskning och allmänhet. Den bevaras i nuvarande omfattning för forskning inom jordbruk, skogsbruk och husdjursskötsel.

Deltagarna fick en tur ut i skogen där förvaltare Jan Karlsson, Linköpings skogstjänst, och viltforskare Fredrik Widemo, SLU, visade effekterna av det enorma betestrycket på naturen i form av nedbetade blåbärsbuskar, trädplantor och åkrar. Det behövs krafttag för att komma till rätta med skadorna och förvaltningsstyrelsen inledde 2020 ett projekt för att skapa balans mellan vilt, skogs- och jordbruk på Barksätter.

Nästa stopp var Ädellövparken, som Barksätterstiftelsen lät anlägga 2010 för att förstärka landskapets skönhetsvärden. Lövträd är sedan länge karaktäristiska för den sörmländska naturen. Enligt en äldre tysk term kallas de ”ädla lövträd”. I Sverige finns 13 olika sorter: tre almar, ask, avenbok, bok, två ekar, fågelbär, två lindar och två lönnar, som alla finns i Ädellövparken.

På Risön berättade förvaltningsstyrelsens ledamot Björn Sundell om den återställning till naturbetesmark som pågår sedan snart 15 år. Ön ligger i sjön Viren och består till stor del av ekskog och ängar. Risön klassades som ett objekt med naturvärde i samband med
Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Idag betar får på markerna.

Läs om Donationsgården Barksätter (förf Ulrich Lange) här.