Afrikansk svinpest: vilka är konsekvenserna för allmänheten och samhället på kort och lång sikt? – Aktuellt från KSLA nr 7-2023

Den 6 september 2023 konstaterades det första fallet av afrikansk svinpest i Sverige. Livet har sedan dess inte varit sig likt för alla som bidrar i arbetet med att hantera smittspridningen, inte heller för dem som driver verksamheter eller är bosatta inom det drabbade området utanför Fagersta.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Kommittén för smittsamma djursjukdomar arrangerade seminariet Afrikansk svinpest – vilka är konsekvenserna för allmänheten och samhället på kort och lång sikt? Under seminariet gav representanter från ansvariga myndigheter, kommunen, jägareförbundet, LRF och näringslivet sina olika perspektiv på frågan.

Det finns en oro för att smittan kan bli långvarig i Sverige. Hur skulle Sverige påverkas om smittan sprids? Sveriges beredskap för ett utbrott av afrikansk svinpest har byggts upp sedan smittan etablerade sig i Östeuropa för snart tio år sedan. Kunskapsuppbyggnaden började redan tidigare, i takt med att smittan spred sig långsamt från östra Afrika, troligtvis med fartyg till Georgien 2007, och sedan vidare över Kaukasus, Ryssland och in i EU. Under de senaste åren har regelbundna samverkansmöten hållits mellan myndigheter och olika privata aktörer för att diskutera hur en påträffad smitta i Sverige ska hanteras, och allmänheten har informerats om riskerna med att sprida avfall, särskilt svinkött, i naturen exempelvis vid rastplatser.

Här går det att se seminariet i efterhand.