Dialog om skogens framtida roll i samhällsutvecklingen – Aktuellt från KSLA nr 1-2023

Rapport från ett panelsamtal om IUFRO World Congress 2024: ”Skog och samhälle mot 2050” den 9 februari 2023.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Utvecklingen visar på behov av en global plattform för dialog om frågor som rör skogen, dess produkter och tjänster. Världskongressen IUFRO World Congress 2024 blir ett unikt samlande forum för dialog.

KSLA och SLU bjöd in till paneldiskussion om IUFRO World Congress 2024 och skogens framtida roll. Svenska representanter från myndigheter, näringsliv, universitet och andra icke statliga organisationer deltog.

Globala trender, vägen fram till världskongressen och förväntat avtryck efter kongressen diskuterades. Deltagarna i panel och publik förde en konstruktiv och respektfull dia­log som bådar gott inför framtiden.

Paneldeltagarnas bredd, erfarenhet och kompetens bi­drog till att vidga perspektiven. En global kongress av denna storlek kommer att spegla de globala trenderna. Panelen lyfte möjligheter och utmaningar utifrån temat, Skog och samhälle mot 2050.

Panelsamtalet kan ses här.