Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön – Aktuellt från KSLA nr 3-2023

Rapport från ett hybridseminarium den 8 februari 2023.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Östersjökommittén arrangerade i samverkan med Kommittén för markkol- och klimatnytta, båda KSLA, seminariet ”Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön”. Seminariet fokuserade på sambanden mellan livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelsproduktion; Sveriges klimatmål samt miljökvalitetsmålen ”Ingen övergödning”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”Levande sjöar och vattendrag”. Dagen samlade myndigheter, regioner, forskare och praktiker för att utforska frågan: Kan vi hitta synergier mellan alla dessa?

Dagen betonade behovet av en ekosystemansats inom livsmedelsproduktionen. Kunskapsspridningen om ekosystembaserad förvaltning behöver stärkas, och seminariet visade att det finns synergier som skulle kunna utvecklas mer, t ex inom jordbruksrådgivningen. Det är viktigt att säkerställa att rådgivningen inte separerar kunskapen kring vatten i landskapet, närsaltsflöden, kolinlagring osv. utan bör skapa rådgivningspaket som lyfter fram ekosystembaserad förvaltning som kan gynna både produktion och miljö.

Hybridseminariet kan ses här.