Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

Hybridseminarium

Detta hybridseminarium fokuserar på sambanden mellan livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelsproduktion; Sveriges klimatmål samt miljökvalitetsmålen ”Ingen övergödning”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”Levande sjöar och vattendrag”. Vi samlar myndigheter, regioner, forskare och praktiker för att utforska frågan: Kan vi hitta synergier mellan alla dessa?


Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön Mer information
Mer information

Livsmedelsstrategin framhåller starka positiva samband mellan ökad livsmedelsproduktion och miljömålen ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt djur- och växtliv”. Man poängterar också att Sverige ligger i framkant när det gäller produktion av biodrivmedel med hög klimatprestanda. Fortsatta insatser behövs för att ytterligare tillvarata de gröna näringarnas möjligheter i klimatarbetet och för att göra jordbruksproduktionen mer klimateffektiv.

Seminariet arrangeras av Östersjökommittén och fokuserar på sambanden mellan livsmedelsstrategins mål och miljökvalitetsmålen ”Ingen övergödning”, ”Hav i balans, levande kust och skärgård” samt ”Levande sjöar och vattendrag”. Kan vi hitta samma positiva samband här? Välkommen!


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling av mätmetoderna.

Om tillståndet för biologisk mångfald i skogen

8/12: För särskilt inbjudna. Ett samtal om brister och behov av utveckling…