Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

Hybridseminarium

Detta hybridseminarium fokuserar på sambanden mellan livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelsproduktion; Sveriges klimatmål samt miljökvalitetsmålen ”Ingen övergödning”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”Levande sjöar och vattendrag”. Vi samlar myndigheter, regioner, forskare och praktiker för att utforska frågan: Kan vi hitta synergier mellan alla dessa?


Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön Mer information
Mer information

Livsmedelsstrategin framhåller starka positiva samband mellan ökad livsmedelsproduktion och miljömålen ”Ett rikt odlingslandskap” och ”Ett rikt djur- och växtliv”. Man poängterar också att Sverige ligger i framkant när det gäller produktion av biodrivmedel med hög klimatprestanda. Fortsatta insatser behövs för att ytterligare tillvarata de gröna näringarnas möjligheter i klimatarbetet och för att göra jordbruksproduktionen mer klimateffektiv.

Seminariet arrangeras av Östersjökommittén och fokuserar på sambanden mellan livsmedelsstrategins mål och miljökvalitetsmålen ”Ingen övergödning”, ”Hav i balans, levande kust och skärgård” samt ”Levande sjöar och vattendrag”. Kan vi hitta samma positiva samband här? Välkommen!

 

Till artikel om seminariet i Aktuellt från KSLA nr 3-2023.


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…