KSLA om Förvaltningsorganisation för Laponia 2010


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA:s synpunkter

KSLA finner vid en sammantagen bedömning att den föreslagna försöksverksamheten vad gäller utformningen av förvaltningsorganisationen bör genomföras. KSLA finner det i sammanhanget angeläget att förvaltningen i största möjliga utsträckning bygger på lokal delaktighet, lokalt engagemang och främjande av det lokala näringslivet. Vid den slutliga utformningen av förvaltningsorganisationen bör enligt KSLA dock övervägas om inte en något större vikt, än vad som framgår av förslaget, kan läggas vid att kunna ge samtliga lokala parter medinflytande i den framtida förvaltningen av området. Vid den kommande utvärderingen av försöksverksamheten bör vidare belysas om det inte också finns mer generella slutsatser att dra vad gäller förvaltning av gemensamma naturresurser och vilka möjligheter det finns till anpassning av de valda förvaltningsformerna till även andra regionala och lokala förutsättningar.

De närmare detaljerna i förslaget undandrar sig dock KSLA:s bedömning. Detta gäller inte minst de i förslaget presenterade ekonomiska ramarna för den planerade verksamheten. KSLA noterar dock i detta sammanhang att förslaget synes innebära ökade statliga kostnader för förvaltningen av området. Denna kostnadsökning verkar till stor del bero på en ökning av ambitionsnivån i genomförandet av förvaltningen.