Remiss: Genetiska, ekologiska och samhällsekonomiska effekter av fiskutsättningar

Yttrande över Jordbruksdepartementets remiss rörande Fiskeriverkets rapport ”Genetiska, ekologiska och samhällsekonomiska effekter av fiskutsättningar” (Dnr Jo2007/3375).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information

Yttrandet har beretts av Kommittén för fiskefrågor inom Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Inledande synpunkter

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) har under senare år med stor oro sett på de sjunkande återfångsterna av odlade lax- och havsöringssmolt som utplanteras i till Östersjön rinnande vattendrag. Att utreda orsakerna till detta har enligt KSLA inte getts tillräcklig prioritet. Några tänkbara orsaker som framförts är exempelvis miljöförändringarna i Östersjön, sjukdomar och ökande populationer av fiskätande predatorer som säl och skarv. En närliggande förklaring är emellertid undermålig fiskodlingsteknik.

Det är därför av stor vikt att det vidtas såväl akuta som långsiktiga åtgärder för att bevara lax- och havsöringsstammarna samt inte minst för att uppfylla villkoren i vattendomarna. Vi bedömer att den viktigaste åtgärden är att tillse att de utplanterade laxfiskarna är så lika de naturliga bestånden som möjligt vid utsättningen, såväl genetiskt som beträffande ålder och storlek, och därmed så livskraftiga som möjligt, vilket inte är fallet idag. Det krävs därför en revidering av fiskodlingstekniken i kompensationsodlingarna.

KSLA anser att det är bekymmersamt att uppföljningen av återfångster försämrats betydligt sedan laxforskningsinstitutet lades ned. Ambitionsnivån beträffande utvärderingen av kompensationsodlingen har försämrats sedan kraftbolag och regleringsföretag övertog uppföljningen av utsättningarna. Fiskeriverket bör här ges ett tydligare ansvar och det är även önskvärt att all fiskmärkning hanteras av samma aktör. Det är idag både svårt och tidskrävande för myndigheter och organisationer att få tillgång till data över fiskmärkningsverksamheten.

Hela yttrandet finns som bifogad pdf-fil.