Remiss Kompletterande metoder vid skydd av värdefull natur.pdf

KSLA har yttrat sig till Miljödepartementet rörande Kompletterande metoder vid skydd av värdefull natur (Komet), dnr M2007/2364/Na.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information

KSLA har svarat på remissen om Naturvårdsverkets rapport Komet och där även Skogsstyrelsens inspel om kompletterande metoder vid skydd av värdefull natur ingår. En viktig utgångspunkt för verkens uppdrag har varit de erfarenheter som erhållits i det finska s.k. Metso-programmet. KSLA konstaterar att det sannerligen inte saknats utredningar med nära anknytning till Komet och vill särskilt hänvisa till de synpunkter som lämnats på Statskontorets redovisning Skyddet av levande skogar. KSLA delar uppfattningen att staten måste delta i skapandet av ett samverkansklimat visavi markägarna som stimulerar till dialog och delaktighet. Det är alltså viktigt att myndigheternas förslag verkligen kompletterar nuvarande lagar och regler på ett sådant sätt att förtroendet för statens miljöarbete stärks så att goda avsikter i högre grad än idag kan övergå i handling.

/…/

Konsekvenser och slutsatser

Det sägs mot slutet av Komet att förslagen bara kan innebära begränsade avsteg från gängse metoder och att de nuvarande formerna för formellt skydd fungerar tillfredsställande i stort. KSLA har mot bakgrund av regeringsuppdraget svårt att förstå detta begränsande synsätt, men välkomnar att myndigheterna lägger förslag som ökar måluppfyllelsen och lyfter fram markägaren som part i arbetet.

Fortfarande efterlyser KSLA emellertid förslag på sådana kompletterande verktyg som saknas idag, nämligen flexibla civilrättsliga avtalsformer som öppnar för handel med ekosystemtjänster.