Remiss: Jägares leverans av vildsvinskött

KSLA har yttrat sig om Föreskrifter om jägares leveranser av små mängder vildsvin och kött av vildsvin.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattning

KSLA föreslår att jägare som med godkänt resultat genomgått Livsmedelsverkets kurs för viltundersökare benämns ”Utbildad jägare” i föreskrifterna. Efter att en sådan utbildad jägare har genomgått en tilläggskurs om vildsvin kan han eller hon få tillstånd att försälja mindre mängd vildsvinskött till enskild konsument för egen konsumtion.

Det bör vara Livsmedelsverket och inte Länsstyrelsen som har det administrativa ansvaret för dessa utbildade jägare och att de registreras på samma sätt som Viltundersökare.

KSLA avstyrker av flera anledningar att det införs en bestämmelse som ger en outbildad jägare möjligheten att utan föregående besiktning leverera vildsvin utan inre organ till en detaljhandelsanläggning, som sedan får sälja kött vidare till slutkonsument. Om en sådan bestämmelse skulle införas är det KSLA:s uppfattning att samma krav på livsmedelshygien och besiktning som gäller för vilthanteringsanläggning ska gälla för en detaljhandelsanläggning.

KSLA föreslår att det genomförs en vetenskapsbaserad riskvärdering i enlighet med EU:s förordning 2075/2005 kapitel 2, artikel 2, punkt 3 om undantag från trikinundersökning och att det baserat på analysen sedan avgörs huruvida obligatorisk trikinundersökning ska föreskrivas eller inte.

KSLA bedömer att det system och regelverk som SLV föreslår skapar två kategorier av anläggningar (vilthanteringsanläggningar resp. detaljhandelsanläggningar) för hantering av vildsvin där det ställs skilda krav på hygien och kontroll av säkerhetsrisker. Förutom att detta kan orsaka risker för konsumenterna kommer det sannolikt inte att leda till en kraftigt ökad avskjutning av vildsvin, eller till att fler vildsvin kommer ut på marknaden. Regelverket bör i stället inriktas på att förstärka och stödja vilthanteringsanläggningarna.

KSLA anser att en möjlig väg för att öka antalet vildsvin som skjuts och öka det kött som kommer ut på marknaden, är att inrätta ett bidrag (vildsvinspremie) till jägarna för varje vildsvin som blir godkänt på en vilthanteringsanläggning, samt att det även skapas ett system med bidrag till vilthanteringsanläggningarna så att priset på vildsvinskött i butik blir lägre. Detta skulle sannolikt leda till en ökad efterfrågan på vildsvinskött och därmed skapa drivkraft för en ökad avskjutning.

KSLA:s svar som pdf.

Till bilaga med text omskriven enligt KSLA:s synpunkter.