Yttrande över Utredningen om en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor

KSLA har yttrat sig över betänkandet av Utredningen om en myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor (SOU 2010:8).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattning (hela yttrandet finns i bifogad pdf-fil).

KSLA tillstyrker huvuddragen i de förslag som ges i utredningen. Vi kan konstatera att den nya myndigheten kommer att tillsättas under stor tidpress. De föreslagna förändringarna är angelägna att genomföra även om det kvarstår flera frågetecken. Vi avser här framförallt vad som kommer att föreslås av utredningen till en framtida organisering av de verksamheter inom Fiskeriverket som inte skall föras över till den nya myndigheten (Dir 2009:100), utredningen om en reformerad fysisk planering av havsområdena (Dir 2009:109) samt den utredning om forskningsverksamheten som uppdragits åt Formas och Statskontoret.

KSLA bedömer att regeringen har två alternativ till genomförandet. Antingen påskyndas tillsättandet av en organisationskommitté och förändringen genomförs så snabbt som möjligt eller också hejdas processen i väntan på resultatet från övriga pågående utredningar.

Oavsett vilken strategi regeringen väljer så är det av mycket stor vikt att sakfrågorna eller kompetensen inte blir lidande under genomförandet. Om det finns en risk för detta med ett snabbt genomförande bör processen ges mera tid. Detta gäller i synnerhet vad som kommer att föreslås av Formas och Statskontorets utredning avseende forskningsverksamheten och då främst den som bedrivs vid Fiskeriverkets laboratorier. Totalt berörs ca 150 av totalt ca 300 anställda vid Fiskeriverket. De verksamheter som fortfarande är under utredning är resursmässigt stora och mycket viktiga delar av den nya myndighetens verksamhet. Återigen, det är av stor betydelse att förändringen genomförs på sådant sätt att sakfrågor och kompetens inte blir lidande.