KSLA:s yttrande över remissen Vägen mot fossiloberoende jordbruk

Betänkandet ”Vägen mot fossiloberoende jordbruk” (SOU 2021:67) har remitterats av Näringsdepartementet Landsbygdsavdelningen, Enheten för skog, miljö och forskning. KSLA har lämnat synpunkter, främst gällande föreslagna åtgärder, på det remitterade betänkandet.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattning

KSLA konstaterar att borttagande av nedsättningen av dieselskatten skulle påverka jordbrukets ekonomi allvarligt. Tas nedsättningen bort måste någon kompensation ske. KSLA välkomnar därför att området utreds. Samtidigt får en kompensation inte styra jordbruket i en sådan riktning att målen för livsmedelsstrategin äventyras. Innan ytterligare överväganden görs rörande de förslag som redovisas i betänkandet, krävs fördjupade konsekvensanalyser för att säkerställa att avsedda effekter uppnås.

Ett grundläggande problem är att den inhemska produktionen av biodrivmedel är otillräcklig. Konkurrenskraftiga vägar måste hittas så att flaskhalsar elimineras.

Läs hela yttrandet i bifogade pdf.