För stundande skördar Jubileumskonferens – KSLAT nr 10-2013


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Jubileumskonferensens första del och exkursionerna

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har firat sitt 200-årsjubileum under år 2013. I juni arrangerades Jubileumskonferensen För stundande skördar i Aula Magna på Stockholms universitet och tre påföljande jubileumsexkursioner som en del i firandet. Konferensen var indelad i en dåtids- och en framtidsdel; exkursionerna tog upp nutiden, men med en blick i backspegeln.

I detta nummer av KSLAT redogörs för den första delen av Jubileumskonferensen (den andra delen finns utförligt dokumenterad i KSLAT nr 3-2013 Framtidsprojektet) och exkursionerna,
som gick till Hargs Bruk, Stockholms skärgård och Nationalstadsparken.

Jubileumsåret har gett oss anledning att se tillbaka på akademiens historia. Såväl konferens som exkursioner belyste de människor och de samhällsskeenden som under de två gångna århundradena gjort akademien till vad den är idag – en plats för respektfull dialog och diskussion om aktuella frågor inom den gröna sektorn, med målet att människor från olika delar av samhället ska kunna sprida kunskap, lära av varandra och bidra till att det fattas kloka beslut om ett uthålligt bruk av våra naturresurser.

Text: Ulrich Lange, Nils Edling (redigering: Per Eriksson), Ann-Catrin Östman, Birgitta Naumburg, Eva Ronquist.