Viltets positiva värden – KSLAT nr 2-2003


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Konferens den 13 november 2002

I en artikel år 1961 om miljöns betydelse för viltet skriver jägmästare Bo Österlöf, verksam vid Uddeholmsbolaget, att alla jägare och naturvänner med verkligt ansvar och intresse för våra vilda djur bör ställa som sitt huvudmål att söka medverka till en både artrik och individrik fauna i svenska marker. Han fortsätter med att säga att detta icke innebär att intresset uteslutande skall inriktas på s. k. jaktbara djurarter, utan ansträngningarna måste rimligen komma samtliga djurslag till godo. Denna konferens försökte belysa varför.