Verksamhetsberättelse 2013 – KSLAT nr 2-2014


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Akademisekreteraren har ordet • 2013 – KSLA fyllde 200 år

Verksamheten: Högtidssammankomsten • Ordinarie sammankomster • Årets aktiviteter • Publiceringsverksamheten • Avgivna remisser • Anslag, stipendier, priser och belöningar • Barksätter och Enaforsholm

Organisationen: Övergripande organisation • Avdelningarna och deras kommittéer • Enheten för de areella näringarnas historia (ANH) • Nya ledamöter • In Memoriam • Personal

Ekonomin: Flerårsöversikt 2009–2013 • Fördelning av utdelade medel 2013