Framtida möjligheter till ökat utnyttjande av naturresurser – KSLAT nr 3-2001


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Syftet med akademiens sammankomst med exkursion i Västerbotten 7–8 juni 2000 var att belysa aktuella frågor och problemställningar inom länets skogs- och jordbruk, rennäring och övrigt näringsliv.

– Trots vårt bistra klimat här uppe betyder jord- och skogsbruket mer för detta län än för övriga län i landet, betonade landshövding Georg Andersson.