Svenskt jordbruk i EU-25 – KSLAT nr 15-2004


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Östutvidgningens betydelse för jordbruks- och livsmedelsnäringen i Sverige

Den 1 maj 2004 växer EU med 10 nya medlemmar, flertalet från det forna östblocket. Några är våra närmaste grannar på andra sidan Östersjön. Många är betydande jordbruksländer med stora åkerarealer och ett mycket stort antal jordbruksföretag. Företag med högst varierande storlek och produktion. I flera av de nya EU-länderna sker en snabb ekonomisk tillväxt med växande köpkraft.

Genom östutvidgningen försvinner gamla handelshinder. Jordbrukets produkter och förnödenheter liksom förädlade livsmedel kommer att söka nya marknader. Västeuropeisk produktionsteknik och företagsutveckling kommer att spridas österut men takten är svårbedömd.

KSLA:s kommitté för EU-frågor genomförde i februari 2004 en konferens som belyste det svenska jordbrukets och livsmedelssektorns ändrade förutsättningar på de nya marknaderna och med de öppna gränserna österut. Erfarenheter av redan genomförda svenska etableringar i kandidatländerna rapporterades. Konferensen inleddes med en analys av Europas ambitioner både historiska och nutida, att växa och att enas. Föredrag och diskussioner har sammanfattats av journalist Nils Lindstrand.

Endast digitalt publicerad.