Ekologiskt Forum: Behövs en tredje aktionsplan för ekologisk produktion? – KSLAT nr 17-2004


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Ekologiskt Forum är en öppen mötesplats för alla som vill verka för utveckling av ekologisk produktion. Forumet erbjuder seminarier, konferenser och workshops där aktuella frågor diskuteras, analyseras, syntetiseras och initiativ läggs fram. Ekologiskt Forum har sin hemvist vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) som är en oberoende organisation.

Under en period på snart tio år har den nationella aktionsplanen för ekologiskt lant- bruk varit ett av redskapen i arbetet med att utveckla det ekologiska lantbruket. Den nuvarande sträcker sig fram till och med 2005. Jordbruksverket har nyligen fått regeringens uppdrag att ta fram mål för ekologiskt lantbruk fram till år 2010 (www.sjv.se, klicka på Växt, miljö & vatten/ ekologiskt lantbruk/mål).

Flera andra länder inom EU har också använt sig av aktionsplaner dock på lite olika sätt. I vissa fall, t.ex. i Danmark, har de i likhet med vår varit ett verktyg för att ta fram förslag till konkreta åtgärder och verksamheter, i andra mer generella skisser för att ange viljeinriktningar och ambitioner. EU-kommissionen arbetar också sedan drygt ett år med att ta fram ett förslag till en aktionsplan för ekologiskt lantbruk i Europa. Planen skall presenteras för ministerrådet och EU-parlamentet i mars 2004. Samtidigt står vi inför den kanske största förändringen av svensk jordbrukspolitik och livsmedelssektor på flera decennier. Hur gör vi för att utveckla ekologisk produktion och konsumtion? Finns rätt förutsättningar för en rejäl produktionsökning och minskade särhanteringskostnader för produkter i butik? Uppstår nya flaskhalsar när marknadsandelen omfattar 15–20 % och har vi lyckats lösa de gamla?

Erfarenheten av arbetet med aktionsplanerna är att processen, det vill säga det engagemang och den kraftsamling som arbetet medfört, varit nog så värdefullt och utvecklingsfrämjande som själva slutresultatet. Håller det arbetssättet även framöver? Hur använder vi våra resurser bäst för att påverka åt det håll vi vill – och når vi dem som behöver nås?

Endast digitalt publicerad.