Översyn av Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000–2006 – KSLAT nr 21-2004


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Översyn av halvtidsutvärderingen av det pågående Miljö- och landsbygdsprogrammet för perioden 2000–2006, ett EU-program för stöd till insatser för miljövård och landsbygdsutveckling framför allt inom jordbruket. Miljö- och landsbygdsprogrammet och dess föregångare har flera gånger stått på akademiens agenda vilket är naturligt med tanke på dess stora betydelse för jordbruket, för miljövården och för landsbygdsutvecklingen i stort. Det är mycket som talar för att denna typ av stöd kan få ännu större betydelse i framtiden. Kommissionen har lyft fram ett förslag till ändring av den gemensamma jordbrukspolitiken som bland annat ger indikationer åt det hållet. Som en förberedelse för EU- medlemskapet tillsattes en utredning om förstärkta miljöinsatser i jordbruket under Anders Lundins ordförandeskap. Den kom 1994 (SOU 1994:82) och resulterade i det första miljöersättningsprogrammet som löpte mellan 1995 och 1999.

Inför nästa programperiod tillsattes en ny utredning, den här gången med Karl-Olov Öster som särskild utredare.Betänkandet (SOU 1999:78) jordbruk och miljönytta kom 1999 och föreslog en viss revidering av det tidigare programmet. Men huvudinriktningen var oförändrad och åter- finns i det nu löpande Miljö- och landsbygdsprogrammet 2000–2006. Den pågående halvtidsutvärderingen,har tre huvuduppdrag. För det första skall vi titta på Miljö- och landsbygdsprogrammet i relation till de mål som finns angivna dels på EU-nivå, dels på nationell nivå. För det andra har vi fått ett stort antal frågor från kommissionen att svara på. Många av dem är svårbesvarade, ganska besvärliga och föga relevanta för Sverige. För det tredje skall vi titta på det administrativa genomförandet av programmet.

Endast digitalt publicerad.