Värdet av strömmande vatten – KSLAT nr 10-2005


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Strömmande vatten har många värden och ofta är det konkurrens om denna naturresurs. Vattenkraften anses vara ett av de ”renaste” energislag vi har och under våren 2006 kommer regeringen att presentera förslag till ytterligare utbyggnad av vattenkraft. Å andra sidan är våra nationalälvar och återstoden av mindre, strömmande vattendrag mycket värdefulla för turism- och landsbygdsutveckling. De utgör en konkurrensfördel för näringarna runt sportfisket och kan innebära en snabb tillväxt av turismen om de utnyttjas för ändamålet. Man räknar med att besöksnäringen i Sverige årligen omsätter cirka 170 miljarder kronor och är en av Sveriges snabbast expanderande näringar. En viktig och växande del handlar om upplevelser i vildmark med koppling till friluftsliv och sportfiske. Enbart sportfisket i Sverige beräknas omsätta mer än 4 miljarder kronor per år. De strömmande vattnen är även centrala för naturvården, framförallt den biologiska mångfalden.

Hur ska denna konkurrens runt det strömmande vattnet hanteras? Vem vill bygga ut vattenkraften och vilka är de starkaste motiven? Har man ur nationalekonomisk synpunkt tillräckligt noggrant jämfört möjliga vinster för olika nyttjande av det strömmande vattnet? Vilken energivinst skapas? Vilka blir miljöeffekterna? Kommer Sverige att kunna erbjuda ”turistisk vildmark” i framtiden och vad är den värd? Vad betyder de olika slags arbetstillfällen som skapas runt resursen? KSLAs sammankomst belyste med hjälp av en rad experter ovan nämnda frågeställningar.