Mångfald eller fåfald – KSLAT nr 3-2005


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

– egna märkesvaror (EMV) på vinst och förlust

Utvecklingen av affärskedjornas egna varumärken går snabbt och marknadsandelarna ökar. I Sverige har de erövrat drygt en tiondel av marknaden. Konsumenterna kan gynnas av utvecklingen genom lägre priser under förutsättning att konkurrenstrycket upprätthålls. Men vilka blir konsekvenserna för svensk livsmedelsindustri och svenskt jordbruk?

Både handel och livsmedelstillverkare gör sig till uttolkare för konsumenternas behov, men görs det över konsumentens huvud? Riskerar utvecklingen att leda till minskad mångfald av producenter och därmed i förlängningen minskade valmöjligheter för konsumenten?