Blåmusslor klarar västkustens vatten – KSLAT nr 4-2005


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

– storskalig musselodling i ett akva-agro kretsloppsperspektiv

Konferensen Blåmusslor klarar västkustens vatten handlar om storskalig musselodling i ett akva-agro kretsloppsperspektiv. Övergödningens negativa effekter, där lantbruket står för en stor del av näringsläckaget, är välkänt sedan länge. Det är framförallt kväve som ska återföras från hav till land i ett miljöanpassat kretslopp. Musselodlingen kan då ha samma uppgift som en fånggröda har inom lantbruket och fungerar också som en miljö- och ekonomisk motor i ett akva-agrokretslopp av näringsämnen från hav till land.

Samtidigt är det en kretsloppsanpassad livsmedelsproduktion. Cirka en tredjedel av den skördade biomassan används inte för human konsumtion, men kan tas tillvara för användning inom lantbruket varifrån en betydande del av näringsämnena härstammar. Det gäller således att utveckla teknik så att hanterliga och på marknaden attraktiva produkter skapas. Det betyder att verksamheten kan tjäna som brukare av en outnyttjad resurs, fångstgröda för närsalter, producent av ett värdefullt livsmedel och återförare av användbara produkter till landmiljön. Detta är särskilt värdefullt med tanke på att en utbyggd musselnäring måste vara kretsloppsanpassad.