Fisk, gift och hälsa – KSLAT nr 3-2014


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Fiskkonsumtionens nytta och risker

Intresset för hälsofrågor har sannolikt aldrig varit större än nu och kvällstidningarnas bilagor är fyllda med råd om motion, kost och annat hälsorelaterat. Att fisk är nyttigt är en trossats som tidigt inpräntats i oss.

Överfiske är ett globalt problem som fått allt större utrymme i media. Ökat miljöengagemang gör många konsumenter tveksamma till fisk – de vill inte orsaka mer negativ påverkan på fiskbestånden genom sin konsumtion.

De senaste åren har en het debatt pågått om dioxin kopplat till feta fiskarter i Östersjön, framförallt lax och strömming. Inom EU är det förbjudet att sälja råvaror som överstiger vissa gränsvärden för dioxin. Sverige har ansökt om och fått permanent undantag från detta förbud beträffande vissa fiskarter. Det har ifrågasatts från många håll och flera menar att det handlar om en eftergift gentemot fiskerinäringen och det småskaliga kustfisket längs ostkusten.

Seminariet Fisk, gift och hälsa, arrangerat av KSLA:s fiskekommitté, belyste dessa frågor och flera. Många intressanta aspekter på fiskkonsumtion berördes under dagen.

Detta är rapporten därifrån.

Text: Henrik C Andersson.