Landskapet: restprodukt eller medvetet skapat? – KSLAT nr 5-2001

Denna rapport från en konferens 3 oktober 2000 anlägger ett helhetsperspektiv på det svenska landskapet och dess förändring.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

En avsikt med konferensen var att utforska vad som kännetecknar storskaliga landskapsförändringar som problem, med särskilt fokus på makronivåns ouppmärksammade eller annorlunda egenheter. Syftet var

  • att öka kunskapen och medvetenheten om de storskaliga landskapsförändringarna,
  • att bidra till att de storskaliga landskapsförändringarna uppmärksammas och analyseras genom miljöövervakning och forskning, samt
  • att bidra till att de storskaliga landskapsförändringarna beaktas i miljökonsekvensbeskrivningar och politiska beslut.

Pdf:n är inscannad och håller låg kvalitet.