Utan pengar – inga hagar och ängar – KSLAT nr 5-2017


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Sveriges ängar och hagar är innehållsrika kulturminnen men också levande natur, en natur som erbjuder rik biologisk mångfald och viktiga ekosystemtjänster.

Dessa kulturskatter är beroende av att det finns bönder som vill fortsätta att använda dem för husdjursskötsel. De kan bara bevaras genom att brukas. Men det förutsätter att bönderna får betalt för de kollektiva nyttigheter som de producerar. Bristande lönsamhet är en viktig orsak till att allt flera bönder, gårdar, betesdjur och därmed också ängs- och hagmarker försvinner.

Det behövs policyinstrument som kan bryta den negativa trenden för våra ängar och hagar, ekonomisk-politiska styrmedel, branschsatsningar av olika slag, produktutveckling och förädling – och inte minst ökat engagemang och ansvarstagande såväl hos politiker och ansvariga myndigheter som inom jordbruket och bland konsumenter.

Detta diskuterades hos KSLA vid ett seminarium i november 2016 och en uppföljande workshop i februari 2017.

Du som hämtar pdf:n och sparar den: vi rekommenderar att du tittar på skriften tvåsidig/dubbelsidig med försättsblad i din Acrobat Reader.