Friska skogar – så når vi dit – KSLAT nr 7-2022

Skogsskadornas konsekvenser berör en stor del av samhället. Ökade skaderisker för skogen, bland annat som en följd av klimatförändringar, kräver engagemang från många parter. KSLA:s skogskadekommitté har sammanfattat sitt treåriga arbete på området i denna skrift.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Skogen i Sverige och internationellt riskerar att drabbas av en ökad mängd skador framöver som påverkar både tillväxten och trädens överlevnad negativt. Klimatförändringarna är en viktig faktor som skapar en stor osäkerhet inte minst beroende på ett ökat sjukdomstryck, stormar och bränder.

KSLA:s Skogsskadekommitté har under tre år arbetat med att öka kunskapen om skogsskador, höja kompetensen samt belysa skogsskadornas koppling till klimatförändringarna.

Granbarkborrens härjningar, möjligheter med fjärranalys, skogsskötselstrategier och kulturella perspektiv på skogsskador är exempel på spännande områden som tas upp i denna skrift.


Denna skrift presenterades vid ett seminarium den 6 december: Skogsskador – idag och i morgon.

Till bläddringsbar pdf (gratisapp, innehåller reklam).

KSLA:s ledamöter behöver inte beställa skriften, den kommer per automatik till brevlådan.