Klimat och miljö i förändring – varifrån ska vi ta vår mat? – KSLAT nr 8-2007


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Hur påverkar vårt leverne i den rika världen de som lever i den fattiga? Vi ser torka i Australien, översvämningar i Indonesien, skyfall i Europa och i Afrika som där ofta leder till omfattande jorderosion. Rapporterna om hur vi människor bidrar till klimatförändringarna är många. Men vilka konsekvenser får klimatförändringarna för möjligheterna att mätta allas munnar? Vilken roll kan det svenska jordbruket spela, hur ska man balansera städernas behov av att växa med behovet av att bevara värdefull åkermark? Kommer klimat- och miljöförändringar att leda till förändringar ända in i vår vardag? Kan vi fortsätta med vår livsstil? Varifrån ska vi få vår mat? Vilket ansvar har den svenska regeringen, riksdagen, kommuner och landsting? Vilken roll spelar vetenskapssamhället, den privata sektorn, frivilligorganisationer och media? Finns modet hos våra beslutsfattare att ställa dessa frågor och att hantera dem och hur ser vars och ens eget ansvar ut?

Detta var några av de frågeställningar som diskuterades den 18 april 2007 under seminariet Klimat och miljö i förändring – Varifrån ska vi ta vår mat? som arrangerades av FNs livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) den svenska FAOkommittén som är knuten till Jordbruksdepartementet, Sveriges lantbruks universitet (SLU), Sida, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Svenska kyrkan, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, Länsstyrelsen i Västra Götaland och frivilligorganisationen Den goda jorden.