Litteratur om virkesmätning


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

som behandlar Sverige och några andra länder – källitteratur och historiker

Virkesmätning utgör en viktig länk mellan skogsbruket och marknaden. Dess historiska betydelse behandlas nu av en författargrupp bestående både av fackhistoriker och av personer med breda erfarenheter av virkesmätningens organisationer. Detta omfattande forsknings-och dokumentationsarbete stöds, förutom av Akademien, av virkesmätningsföreningarna, Skogsbrukets Datacentral och Rundvirkesfonden.

Den stora sammanställning av litteratur som här presenteras har utförts av bibliotekarie Eva Tullgren som är knuten till Akademiens bibliotek. Hon har med stor noggrannhet gått igenom detta omfattande och svåröverblickbara material. Eva Tullgrens arbete kommer att underlätta för forskningen inom detta område, inte bara för dem som sysslar med själva virkesmätningens historia, utan också för dem som är verksamma på ett bredare skogshistoriskt ämnesområde. Förteckningen innehåller, förutom allmän och översiktlig litteratur om virkesmätningen ur ett historiskt perspektiv, också utredningar, lagar, uppteckningar i folkminnesarkiv, artiklar i specialtidskrifter, årsberättelser, rapporter m.m.