Månadens karta 1

Jordbruksbefolkningen – sysselsättning inom de areella näringarna.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Den första kartan visar hur det såg ut år 1900 på landsbygden. På nationell nivå var för hundra år sedan de flesta på landsbygden, ca 67 procent, sysselsatta inom jordbruket. Men också i landet som helhet, alltså inklusive städerna, var siffran cirka 54 procent. Fortfarande var alltså majoriteten av svenskarna inblandade i jordbruk, skogsbruk eller fiske.

Den andra kartan visar hur det såg ut år 2019. Då var sysselsättningen inom jord, skog och fiske mycket lägre i samtliga regioner, men de är fortsatt viktiga i vissa kommuner sett till den totala sysselsättningen. För riket var ca 7 procent sysselsatta inom de gröna näringarna. I kommuner nära storstadsregionerna är jordbruket mycket begränsat, vilket också kan ses på kartan.