Mat för Livet – om framtidens livsmedel

En rapport från projektet "Mat för livet".


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Mat är livsmedel i ordets egentliga mening, medel för livet. Att inte ha mat är att vara hotad till livet. Med detta hot konstant närvarande lever nu 840 miljoner människor på jorden. Att ha mat kan också det vara ett hot. Idag får vi ofta höra att överflödet på mat, överkonsumtionen är ett större hot mot människors liv och hälsa än bristen.

Mellan de här båda huvudproblemen – extremerna när det gäller människan och maten – finns ett brett spektrum av företeelser, processer och aktörer kopplade till livsmedel. De olika delarna av livsmedelssektorn har betydelse långt utanför själva livsmedelsproduktionen och konsumtionen. Så gott som varje sektor i vårt samhälle är på något sätt kopplad till livsmedelssektorn. Det betyder också att vi genom att påverka livsmedelssystemet kan påverka hela samhället.

Syftet med projektet Mat för Livet har varit att: ”utifrån den svenska livsmedelssektorn och livsmedelsforskningen som aktiva och intressanta partners i det internationella samarbetet utarbeta visioner och framtidsbilder”. Avsikten har varit att få med hela kedjan från råvaruproduktion till konsumtion och hela samhället från nutrition till ekonomi.

Projektet har inneburit att en panel av forskare från olika discipliner formulerat sina framtidsbilder. Det är dessa framtidsbilder, som nu finns samlade i denna rapport.

  • Kommer vi i framtiden att äta bröd för att förebygga urinvägsinfektion?
  • Kommer det att bli plöjningsförbud runt Östersjön?
  • Kommer lägenheter att byggas utan kök?
  • Kommer jordbruket att bli en osjälvständig underleverantör till handeln?

Några påståenden ur framtidsbilderna att fundera över. Det finns många fler i den här rapporten.