SOLMED nr 33 Bruka, odla, hävda


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Bruka, odla, hävda

Odlingssystem och uthålligt jordbruk under 400 år

Nya kunskaper om odlingssystemens historia och om uthålligt jordbruk, presenteras i denna antologi. Kan det ha varit förändrade matvanor för 400 år sedan som drastiskt kom att förändra odlingssystemen? Hur skapade ett jordbruk som kunde vara hållbart under den stora befolkningstillväxten på 1800-talet? Hur har landskapet förändrats? Hur kan jordbrukets framtidsscenario se ut?

Boken författare kommer från olika forskningsfält – de är naturvetare, samhällsvetare såväl som humanister. Även deras bidrag spänner över stora områden, allt från konkreta förändringar i landskapet till teorier om jordbrukets utveckling. Antologins huvudområden är: odlingssystemens historia, de idéhistoriska perspektiven, naturens kretslopp, energi- och näringsflöden samt landskapsförändringar och hållbart nyttjande. Denna spännvidd gör att boken vänder sig till många kategorier – planerare, kulturgeografer, miljöforskare, kommunekologer, historiker, museimän, agrara praktiker och övriga intresserade av jordbruket och dess historia. Alla läsare får möjlighet att göra sig en egen syntes av förloppen.

Red: Ulf Jansson och Erland Mårald.