Workshoprapport: Framtidens skogsakademiker

Rapport från en workshop den 19 nov 2013. Vi blickade ca 30 år framåt i tiden och ställde oss två frågor: vilka är skogsbrukets framtida kompetensbehov? Och hur ser framtidens skogsakademiker ut?


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Den 19 november 2013 samlades representanter från skogsbranschen, på uppdrag av Kungl. Skogs- & Lantbruksakademiens Kompetensförsörjningskommitté, för att tillsammans hålla en workshop kring framtidens skogsakademiker.

Skogen är en av våra viktigaste förnyelsebara resurser och därigenom en mycket betydelsefull tillgång för Sverige. Samtidigt är skogsbruket under förändring, det finns ett behov av produktivitetsförbättring. Man kommer att uppleva nya krav på skogsbruket i och med nya kunskaper om skogens biologi och skogsägares och allmänhetens krav förändras i takt med en ökad urbanisering och ändrade levnadsmönster.

Kompetensförsörjningskommitténs uppdrag är att stärka konkurrenskraften och innovationsförmågan i svensk skogsnäring. En viktig del i det arbetet är att ta reda på vilka typer av kompetensbehov branschen kommer att ha framöver och att hålla en dialog med de skogliga utbildningarna för att i framtiden kunna skapa en balans mellan utbud och efterfrågan på skogsakademiker.

Under denna workshop blickade vi ca 30 år framåt i tiden och ställde oss två frågor: vilka är skogsbrukets framtida kompetensbehov? och hur ser framtidens skogsakademiker ut?

För att väcka deltagarnas intresse och få in oss i nya tankebanor inledde vi dagen med tre föredrag kring tankar och trender i samhället, vad vi tror om nya produkter från skogen? och vad vi tror om framtidens skog? Efter föredragen påbörjade vi workshoparbetet i mindre grupper, resultatet presenteras i denna rapport.