Hur ser framtidens skogsakademiker ut?

Workshop

Hur ser framtidens skogsakademiker ut? Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

 

Hur ser framtidens skogsakademiker ut?

Vilka är skogsbrukets framtida kompetensbehov?

Skogen är en av våra viktigaste förnyelsebara resurser och därigenom en mycket betydelsefull tillgång för Sverige. Samtidigt är skogsbruket under förändring. Kommer det att leda till nya kompetenskrav för de som i framtiden ska bemanna våra skogsföretag?

För att möta den globala konkurrensen finns behov av produktivitetsförbättring i skogsbruket. Detta i kombination med nya kunskaper om skogens biologi ställer kontinuerligt nya krav på vårt skogsbruk. Skogen är inte heller befriad från konflikter. Skogsägares och allmänhetens krav förändras i takt med en ökad urbanisering och ändrade levnadsmönster. Olika intressen står ofta mot varandra när det gäller markanvändning.

Alla dessa förändringar kommer naturligtvis att leda till förändringar av skogens brukande men sannolikt också utveckling av framtida affärsmodeller. Vid denna workshop blickar vi in i framtiden och ställer oss frågan: Hur tror vi att skogsbrukets kompetensbehov kommer att förändras?

Du får under dagen lyssna till tankar kring trender i samhället, vad vi tror om nya produkter från skogen och vad vi tror om framtidens skog. Därefter får du i en workshop möjlighet att diskutera hur detta kan tänkas påverka kompetensbehovet. Fokus under dagen ligger på kompetenskraven på de som i framtiden väljer en högre utbildning.