Landsbygdsstipendiet

Akademiens stipendium för framstående insatser till gagn för landsbygdens utveckling delas ut till person,  som genom idérikedom och engagemang i sin praktiska verksamhet som landsbygdsrådgivare/-utvecklare på ett positivt och oegennyttigt sätt bidragit till utvecklingen bland mindre lantbruksföretag eller till utvecklingen av nya verksamheter på landsbygden.

Landsbygdsstipendiet delas ut ur Stiftelsen Hem i Sverige-fonden och utgörs av en penningsumma, avsett att användas för studieresor inom ämnesområdet landsbygdsutveckling, och ett diplom.

Stipendiet kan delas ut årligen och delades för första gången ut år 1998.

Årets utlysning finns längst ned på sidan.
Nominera senast 15 april 2020.

**********************************************************************

2020

till landsbygdsföretagare Esbjörn Olofsson, Hammerdal,
som med engagemang och framtidstro under lång tid varit en drivande utvecklingskraft för de gröna näringarna i Jämtlands län.

Esbjörn Olofsson har under lång tid varit en drivande utvecklingskraft för de gröna näringarna i Jämtlands län. Han är positiv och ödmjuk, inger förtroende och ser möjligheter. Med sin oegennyttiga helhetssyn och tro på att i samverkan kan landsbygdens resurser utvecklas vare sig det gäller maskinring, biogas eller lokal mat. Som grundare av och mångårig ordförande i Maskinring Z har han medverkat till effektivare maskinutnyttjande och breddad entreprenadverksamhet för många bönder.

Esbjörn Olofsson såg tidigt biogasens potential och var drivande i bildandet av Jämtlands Biogas. Han var även aktiv i bildandet av föreningen Jämtlands Saluhall där livsmedelsproducenter gick samman för att bland annat kunna lämna anbud vid kommunernas upphandlingar av livsmedel. Som ordförande var han drivande vid satsningen på lokal mat och VM-burgare vid 2019-års VM-tävlingar i Jämtland. Sammantaget har hans gärningar bidragit till affärsnytta och framgångar i flertalet landsbygdsföretag.

2019

till landsbygdsrådgivare Kirsten Jensen, Lundsbrunn,
för att hon med tydligt företagarperspektiv gör det möjligt, även för små företagare, att med hållbarhet och lönsamhet som mål producera och förädla trädgårdsgrödor utifrån lokala förutsättningar.

2018

till landsbygdsutvecklare Simon Jonegård, Bankeryd,
som bidragit till samarbeten bl.a. i biosfärområdet Östra Vätterbranterna som stärkt jordbrukares lönsamhet och förståelsen för jordbrukarnas betydelse för ett långsiktigt hållbart brukande.

2017

till Christina Milén Jacobsson, Brålanda, för hennes arbete med utveckling av landsbygden, dess företag och medborgare. Christina Milén Jacobsson har lett en lång rad olika projekt och verksamheter som lyft fram, utvecklat och drivit landsbygdens frågor. Outtröttligt förmår hon inspirera, engagera och utveckla individer, företag och organisationer.

2016

Lantmästare Bengt Larsson för hans långa arbete med landsbygds- och företagsutveckling i Värmland. På sitt inspirerande sätt har Bengt Larsson fått människor att lyssna och gå till handling.

2015

Lantmästare Henrik Andersson för hans arbete med utveckling och genomförande av det regionala landsbygdsprogrammet i Skåne. Henrik Andersson har visat stor idérikedom, initiativkraft och stort engagemang och har härigenom på ett positivt och oegennyttigt sätt verkningsfullt bidragit till utvecklingen på landsbygden.

2014

Stipendiet delades inte ut.

2013

Lantbrukare Gunnar Bendelin för hans enastående engagemang för landsbygdsutveckling.

2012

Landsbygdsrådgivare Yvette Bårring, Bjärred, för hennes engagerade och framgångsrika rådgivningsgärning för landsbygdsföretagare.

2011

Stipendiet delades inte ut.

2010

till lantmästare Birgitta Andersson, för hennes inspirerande arbete för landsbygdens utveckling.

2009

till landsbygdsutvecklare Charlotta Heimersson, för att hon pragmatiskt och praktiskt har lyft upp landsbygdsfrågorna och tydligt bidragit till att landsbygdens möjligheter och behov beaktas i regionala tillväxtprogram. Hon är mycket villig att dela med sig av erfarenheter samt att ta och ge argument för att stimulera entreprenörer att delta i det nationella landsbygdsprogrammet.

2008

till konsult Erik Sundkvist, Miljöskolan Sorsele, för att han som i Erik Axel Karlfeldts välkända rader ”talar med bönder på bönders vis och med lärde män på latin”. Han rör sig lika självklart i teoriernas värld som i landsbygdens verklighet.

2007

till Landsbygdsrådgivare Riina Noodapera, för hennes mångåriga, kompetenta och engagerade arbete för landsbygdens utveckling, särskilt hennes insatser för kvinnligt företagande inom hantverk, turism, mat, lokal livsmedelsförädling och kultur.

2006

till landsbygdsutvecklare Hans-Erik Näslund, för en lång engagerad insats som landsbygdsutvecklare i Västernorrland inte bara i ord utan även i handling då en idrottsklubb blivit ett framgångsrikt utvecklingsnav för start och drift av industrihus, turistverksamhet, visfestival, utvecklingsbolag, skola med mera.

2005

till landsbygdsutvecklare Bengt Håkansson, för att på ett oegennyttigt sätt ha bidragit till landsbygdens utveckling genom att samla många aktörers gemensamma krafter i olika utvecklingsprojekt.

2004

till Lantmästare Roger Uddståhl, för ett kreativt och framgångsrikt arbete som teknikförmedlare och affärsutvecklare för att stärka småföretag på landsbygden.

2003

till landsbygdsutvecklare Åke Adriansson, för att ha stärkt unga människor i företagande på landsbygden genom utveckling av en ny metod som innebär stöd till lokal utveckling och enskilda entreprenörer samt utbildning av politiker och tjänstemän.

2002

till handläggare Siv Olsson, för personligt engagemang och handlingskraft för utveckling av service och kompetens på landsbygden och för att i Jämtland ha gått i bräschen för många nya arbetssätt som nu genom branschorganisationer och myndigheter sprids på riksnivå.

2001

till Landsbygdsrådgivare Ingrid Gustafson, för hennes oförtröttliga arbete att skapa tillväxt och utveckling på landsbygden i Västerbotten. Genom utbildning, rådgivning, entusiasm och en finstämd känsla för småföretagarnas villkor och behov har hon lyckats få dem att växa både som människor och företagare.

2000

till landsbygdsrådgivare Gösta Olsson, för stort engagemang för människor och människors villkor kombinerat med idérikedom för framsynt utveckling av företagande, service och trivsel på landsbygden.

1999

till lantmästare Eric Andersson.

1998

till agronom Magdalena Petersson.

Utlysning 2020