Universitet och högskolor inbjuds föreslå Wallenbergprofessorer senast 1 mars 2023

Utlysning

KSLA:s internationella gästprofessurer – Wallenbergprofessurerna.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse finansierar fyra ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass under perioden 2022–2024.


Universitet och högskolor inbjuds föreslå Wallenbergprofessorer senast 1 mars 2023 Mer information
Mer information
Ansöksenast:
Beskedges:
Sökbartbelopp:

FN:s agenda 2030 för hållbar utveckling, liksom nationella miljömål, definierar mål för en långsiktig utveckling av en hållbar bioekonomi. Den gröna sektorn spelar en viktig roll för att möta flera av de globala utmaningar som identifierats i Agenda 2030, såsom klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.

Den gröna sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, jord- och trädgårdsbruk, husdjursskötsel och veterinärmedicin, jakt och renskötsel samt fiske och vattenbruk. Konsumtion relaterad till den gröna sektorn ingår, däremot inte de därpå baserade industrierna.

För att uppnå de globala och nationella mål som rör den gröna sektorn och hållbart nyttjande av naturresurser är excellent vetenskaplig forskning och innovation avgörande. Programmet för Wallenbergprofessurer är en pusselbit. Gästande Wallenberg-professorer kommer att arbeta vid svenska lärosäten under ett läsår med fokus på att stärka en hållbar svensk grön sektor genom vetenskaplig forskning. Följande forskningsområden är exempel på frågor som gästprofessorerna kan ta itu med:

  • Hur nya jordbruksgrödor, metoder och produkter kan mildra målkonflikter och främja synergier mellan mål för hållbar utveckling.
  • Hur skogsbruk kan bidra till en cirkulär ekonomi, klimatmål, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
  • Att identifiera möjligheter för ökat hållbart vattenbruk samtidigt som vilda fiskbestånd bevaras.
  • Regelverkens och samhällsstyrningens roll i en hållbar utveckling av den gröna sektorn.

Wallenberg-professorerna förväntas:

  • Bidra med unik vetenskaplig kompetens till värdinstitutionen inom den gröna sektorn.
  • Ta itu med en specifik fråga av hög samhällelig betydelse under sin vistelse i Sverige.
  • Kombinera vetenskaplig kompetens med ett tvärvetenskapligt sätt att arbeta.
  • I samarbete med sina värdar bidra till att bygga upp ett varaktigt internationellt samarbete och bidra till strategisk utveckling av värdinstitutionen och universitetet.

Gästprofessorerna förväntas tillbringa ett helt läsår (9 månader) vid värdinstitutionen. Finansieringen från KSLA är maximalt 1,3 MSEK per gästprofessur. Det totala besöket kan fördelas på högst två år, om så överenskommits med KSLA. Under tiden i Sverige förväntas professor och värdinstitution anordnaett offentligt seminarium för att belysa sin forskning och dess samhälleliga påverkan.

Universitet och högskolor kan föreslå en eller flera gästprofessorer genom att lämna in förhandsförslag på två sidor senast den 1 mars 2023.

Se bifogad utlysning, inklusive kriterier och villkor.

 


 

Frågor kring Wallenbergprofessuren kan ställas till

Sara Österman
sara.osterman@ksla.se
tel. 08 54 54 77 06


Serien av Wallenbergprofessurer inleddes 2014 med att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierade ett antal ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass. Serien var en gåva till KSLA vid akademiens 200-årsjubileum.

 

In English.