Remiss EU:s Markdirektiv

KSLA har yttrat sig om M2006/4085/Na, rörande Meddelande från Kommissionen, KOM (2006) 231, och om Förslag till Europaparlamentets och Rådets Direktiv (2006) 232, ”EU:s Markdirektiv”, utsänt av Miljö- och Samhällsbyggnadsdepartementet.


De lösa jordlagren är den tunna hud varpå den biologiska värld vi känner vilar, oavsett om situationen över eller under vattenytan betraktas. De lösa jordlagren är, med några undantag, underlag för de fotosyntetiserande växterna, som genom omvandling av solens energi producerar syre och materia. Genom dessa processer produceras de första stegen av föda jämte det andningssubstrat som är nödvändiga för existens av djurvärlden inklusive mänskligheten.

Den ovan beskrivna betydelsen av marken och dess lösa jordlager, är av det moderna industrisamhället ofta förbisedd, genom att de biologiska processer som där försiggår i allmänhet tages för givna. Markens obeständighet som resurs är dock påtaglig. Arealen jordbruksmark globalt som historiskt övergivits eller allvarligt försämrats är av samma storleksordning som den åkerareal som brukas i dag. Därför är det initiativ som nu tagits av Europeiska Unionen (EU) av synnerlig betydelse.

/…/

Sammanfattningsvis anser KSLA det vara utomordentligt viktigt att ett markdirektiv initieras och vill betona vikten av medevetandegörande, kunskapsinhämtning, kunskapsutvidgning och kunskapsutveckling av ämnet markvård samt samhälleligt genomförande i planering och praktik av dessa insikter.


Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.