Remiss Översyn av analysverksamheten vid SLI

KSLA har till Jordbruksdepartementet lämnat synpunkter på Översyn av analysverksamheten vid Livsmedelsekonomiska institutet (SLI), Dnr Jo2007/2976.


Behovet av kvalificerade, oberoende, vetenskapligt baserade jordbrukspolitiska analyser är stort, såväl gällande svenska förhållanden, som dem inom EU och i världen i övrigt.

KSLA menar sammanfattningsvis att översynens slutsatser inte följer av den gjorda analysen. Ändring av verksamhetens inriktning och omfattning kan hanteras traditionellt genom resurstilldelning och regleringsbrev. Vi har dock förståelse för att effektivitetsskäl kan motivera en annan organisationsform än dagens institut vilken i så fall bör ske på ett sätt som inte stör verksamheten onödigtvis En bibehållen lokalisering till Lund kombinerat med överföring av verksamheten till en centrumbildning vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet är ett alternativ vi anser bör utredas närmare.


Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.