Remiss Utredningen av kravet på Skogs- och miljöredovisning

KSLA har till Jordbruksdepartementet lämnat synpunkter på Utredningen av kravet på Skogs- och miljöredovisning (SMÖR), Dnr JO 2007/2287.


Sammanfattande synpunkter

KSLA tillstyrker Skogsstyrelsens förslag att avveckla SMÖR. Att istället ge skogsägarna tillgång till relevant information om den egna fastigheten via Skogsstyrelsens hemsida ser akademien som positivt, då det samtidigt innebär en minskning av skogsägarnas administrativa kostnader.


Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.