Remiss Rapporter om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet

KSLA har yttrat sig över Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet (Näringsdepartementet N2014-3453-TE och N2014-3454-TE).


Akademien fokuserar i sitt svar på konsekvenser av tung trafik på det allmänna vägnätet för skogs- och jordbruket och lämnar följande sammanfattande synpunkter – hela remissvaret finns i bifogad pdf.

Sammanfattande synpunkter

  • KSLA vill uttrycka uppskattning över regeringens beslut att låta Trafikverket och Transportstyrelsen ”vidta förberedelser för att fordonståg med en bruttovikt på upp till 74 ton ska kunna trafikera delar av det allmänna vägnätet”.
  • KSLA anser att detta är en mycket angelägen utveckling, som stämmer väl med visionen om det biobaserade samhället och ambitionen att ställa om till en mer biobaserad, ”grön” ekonomi där svenskt skogs- och jordbruk är viktiga hörnstenar.
  • KSLA konstaterar att utredningarna inte fullt ut beaktar de positiva effekter, främst i form av minskade CO2-utsläpp, som ett snabbt införande av högre bruttovikter skulle innebära för miljön. Detsamma gäller effekterna på transportkostnader och konkurrens­kraft.
  • KSLA vänder sig mot att skogs- och jordbruket i utredningarna exkluderats från möjligheterna att bidra till minskad miljöpåverkan och kraftfull transporteffektivisering. Detta stämmer heller inte med slutsatserna i Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84).
  • KSLA anser att 74 tons bruttovikt snabbt bör införas på de delar av dagens BK1-vägnät, där broar inte utgör några begränsningar, och på övriga delar 64 ton.
  • KSLA konstaterar också att utredningarnas förslag inte beaktar att svenskt skogs- och jordbruk är utsatt för ökande internationell konkurrens, som både hotar en miljömässigt sund, inhemsk produktion och viktig export av framför allt skogsindustriprodukter och därmed jobben inom skogs- och jordbruksnäringarna.
  • KSLA vill påtala att utredningarnas analys av samhällsnyttan är bristfällig och delvis bygger på felaktigt underlag samt att värdet av minskat fordonsbehov till följd av högre bruttovikt inte beaktats.
  • KSLA rekommenderar en obyråkratisk form av kontrollsystem enligt alternativ 1, ”Egenkontroll med inrapportering av statistik”.
  • KSLA vill betona vikten av att FoU rörande fordon som är längre än 25,25 m och tyngre än 74 ton intensifieras.

Med beaktande av dessa synpunkter skulle utvecklingen leda till bättre miljö, lägre transportkostnader, ökad konkurrenskraft, minskat fordonsbehov och bättre utnyttjande av infrastrukturen.

 


KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Livsmedel och jordbruksprodukter transporteras allt längre i vår alltmer globaliserade värld. Vilka direkta effekter och indirekta betydelse har transporterna för livsmedelsproduktion och -konsumtion?

Future Food Systems

Food systems need to be transformed to reach the Sustainable Development Goals. This seminar will put gene editing within plant breeding into its context in different parts of the world, and focus on how these tools can contribute to improved food systems.

Propose candidates for the Bertebos Prize 2022

Time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, by Oct 18 at the latest – prominent persons within the field of traditional small grain cereals for food and health promotion.